1. Regulamin świadczenia usług przez Medforum Sp. z o.o.
 2. Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z Grup tematycznych
 3. Załącznik nr 2 – Regulamin usługi SMS Premium na portalach Grupy Medforum

 

Regulamin świadczenia usług przez Medforum Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania internetowych serwisów należących do firmy Medforum (aktualana lista serwisów znajduje sie na stronie https://medforum.com.pl/nasze_portale). Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawai obowiązki Użytkowników medycznych serwisów internetowych oraz innych osób korzystających z ich usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługamiudostępnianymi za pośrednictwem tych właśnie serwisów. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje

1.1
Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu.
1.2
Serwisy internetowe ? Administrator (właściciel) ? administratorem i właścicielem serwisów internetowych jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Brynowska 70, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym ? rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269937, kapitał zakładowy Spółki: 50 000 zł, NIP: 6342620358, REGON: 240518656. Administrator zwany jest także w niniejszym Regulaminie jako ?Medforum?. Adres elektroniczny: www.medforum.com.pl.
1.3
Administrator (właściciel) ? administratorem i właścicielem medycznych serwisów internetowych jest firma Medforum Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym ? rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowic pod numerem KRS 0000269937, kapitał zakładowy Spółki: 50 000 zł, NIP: 6342620358, REGON: 240518656.
1.4
Użytkownik ? jest to osoba (internauta), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach medycznych serwisów internetowych. Użytkownikiem medycznych serwisów internetowych mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają następujące statusy:

 • Pacjent – każdy Użytkownik nie będący związany zawodowo ze służbą zdrowia. Pacjent ma dostęp do wszystkich treści medycznych umieszczonych w medycznych serwisach internetowych z wyjątkiem tych które skierowane są do lekarza lub farmaceuty.
 • Specjalista – Użytkownik będący pracownikiem służby zdrowia (lub świadczącym usługi na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego), ale nie posiadającym prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Specjalista (profil ?Służba zdrowia”) ma dostęp do treści, które nie są zastrzeżone prawem farmaceutycznym wyłącznie dla grup uprawnionych.
 • Lekarz – Użytkownik posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, który posiada dostęp do wszystkich treści specjalistycznych umieszczonych w medycznych serwisach internetowych. Lekarze są weryfikowani na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu.
 • Farmaceuta (magister farmacji, technik farmacji) – (tj. magister farmacji, technik farmacji) – Użytkownik, który posiada dostęp do wszystkich treści specjalistycznych umieszczonych w medycznych serwisach internetowych. Magistrzy farmacji są weryfikowani na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu.
1.4.1
W przypadku serwisu Fozik.pl użytkownik ma profil ogólny, który umożliwia dostęp do większości treści zamieszczonych w portalu.
1.5
Profil – strona Użytkownika serwisu zawierająca jego dane i inne elementy przekazywane dobrowolnie i samodzielnie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług przez Medforum.
Występują trzy rodzaje profilu:

1.5.1
Profil publiczny
Profil Użytkownika i informacje w nim zawarte są widoczne:

 • dla wszystkich zalogowanych Użytkowników serwisów Administratora i innych niezalogowanych osób,
 • w wyszukiwarce (inni Użytkownicy, którzy mogą nawiązywać z Użytkownikiem kontakt).
1.5.2
Profil nie publiczny
Profil Użytkownika i informacje w nim zawarte są widoczne:

 • tylko dla zalogowanych Użytkowników serwisów Medforum,
 • w wyszukiwarce (inni Użytkownicy, którzy mogą nawiązywać z Użytkownikiem kontakt).
1.5.3
Profil prywatny
Profil Użytkownika i informacje w nim zawarte są widoczne:

 • tylko dla Użytkowników, którzy są w Twoich kontaktach,
 • w wyszukiwarce (Użytkownicy, którzy mogą nawiązywać z Tobą kontakt).
1.6
Konto ? miejsce w serwisie do którego dostęp ma Użytkownik po zalogowaniu (wprowadzeniu indywidualnego loginu i hasła), służące do zarządzania danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w serwisach internetowych i ich usługami.
1.7
Usługi – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego drogą elektroniczną w zgodzie z Ustawą w z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) przez Medforum.
1.8
Treść – utwór w formie tekstu, materiał zdjęciowy, wideo, audio-wideo lub inna forma multimedialna.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisów internetowych

2.1
Aby w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, akceptujących pliki typu cookies oraz aktywne konto poczty e-mail.
2.2
Obsługa plików cookies przez przeglądarkę internetową powinna być włączona, w przeciwnym razie może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisów internetowych. Wyłącznie obsługi plików cookies nie powoduje niemożności uczestnictwa w serwisach internetowych, jednak może je utrudniać.

III. Usługi oferowane przez serwisy internetowe

3.1
Za pośrednictwem serwisów internetowych Użytkownik może korzystać z szerokiej oferty usług związanych z:

 • Usługami informacyjnymi ? usługi świadczone Użytkownikowi w dowolnym czasie za pośrednictwem serwisów informatycznych, które dają dostęp Użytkownikom do treści medycznych w formie tekstów i multimediów.
 • Usługi społecznościowe ? usługi świadczone za pośrednictwem serwisów internetowych Użytkownikowi mające na celu zawieranie i podtrzymywanie znajomości z innymi Użytkownikami. Funkcjonalność serwisu internetowego pozwala na wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami (wewnętrzna poczta), poglądy i komentarze (grupy tematyczne, fora) oraz korzystanie z materiałów innych Użytkowników.
 • Usługi reklamowe ? usługi świadczone za pośrednictwem serwisów internetowych Medforum polegające na emisji reklam.

IV. Uczestnictwo w serwisach internetowych

4.1
Uczestnikami Serwisów internetowych są jego Użytkownicy.
4.2
Uczestnicy serwisów internetowych mogą korzystać z serwisów jako anonimowi użytkownicy (usługobiorcy) – nie posiadający konta w serwisie internetowym ani nie będący zalogowani w serwisie. Anonimowy użytkownik (usługobiorca) ma dostęp do ograniczonej funkcjonalności w serwisach internetowych.
4.3
Uczestnicy serwisu poprzez utworzenie swojego konta oraz profilu w serwisie mają dostęp do rozszerzonej funkcjonalności serwisu internetowego z wyjątkiem ograniczeń wynikających z posiadanego statusu (?Pacjent?, ?Specjalista?, ?Lekarz?).
4.4
Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne.
4.5
Procedura utworzenia i aktywacji Konta w serwisie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza i przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu internetowego, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. Usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.6
Usługi świadczone na rzecz Użytkownika dzielą się na bezpłatne oraz odpłatne. Odpłatne usługi świadczone przez Administratora serwisu internetowego na rzecz Użytkowników świadczone są na podstawie wniesienia odpowiedniej dyspozycji i uiszczeniu wpłaty, określonej w Regulaminie usług SMS Premium na portalach Grupy Medforum, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.7
Użytkownik konta akceptując niniejszy Regulamin oświadcza tym samym, że:

 • dane i informacje znajdujące się w Profilu Użytkownika są prawdziwe i przekazuje je do serwisu internetowego i Administratorowi w sposób dobrowolny.
 • zapoznał się i akceptuje treść całego Regulaminu wraz z jego załącznikami.
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dla celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym do udostępniania swoich danych partnerom handlowym Medforum, przekazanych przez Użytkownika w dokumentach i na stronach internetowych serwisów internetowych, za pomocą wszelkich środków komunikacji m.in. poczty elektronicznej. Zgoda upoważnia do przetwarzania danych w przyszłości od chwili jej podpisania do chwili złożenia oświadczenia woli odmiennej treści. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie i Użytkownik ma prawo wglądu do nich, jak również do ich poprawienia.
 • zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w serwisach internetowych dla celów świadczenia przez Administratora usług w tych serwisach internetowych.
 • osoby, których wizerunek został zamieszczony przez Użytkownika w serwisach internetowych udzieliły mu na to wyraźnej zgody. W przypadku gdy Medforum pozyska informacje, że osoby te nie udzieliły Użytkownikowi zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku, Medforum uprawnione jest on do usunięcia tego wizerunku z serwisów internetowych.
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych przesyłanych mu drogą elektroniczną na adres podany w swoim profilu, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce jednego z serwisów internetowych, przerwach technicznych w działaniu serwisów internetowych oraz o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze handlowym od Administratora serwisów internetowych.
 • nie będzie udostępniał swojego konta utworzonego w jednym z serwisów internetowych innym podmiotom, Użytkownikom.
 • nie będzie korzystał z Kont utworzonych w jednym z serwisów internetowych należących do innych podmiotów, Użytkowników.
 • nie będzie stosował zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
 • nie będzie zamieszczał zdjęć, filmów i innych treści o zabarwieniu pornograficznym, zachęcających do popełnienia samobójstwa czy samookaleczenia lub naruszające normy społeczne i obyczajowe.
 • akceptuje możliwość dostępu do innych serwisów Administratora lub jego partnerów przy użyciu loginu i hasła z którego korzysta w serwisie Medforum, w którym dokonał rejestracji konta.
4.8
Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe w dowolnym czasie bez potrzeby powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Administratora.
4.9
W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
4.10
Regulamin korzystania z Grup tematycznych zawartych na serwisach internetowych Medforum, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

V. Materiały tworzone przez Użytkowników

5.1
Użytkownik zarejestrowany lub inny nie zarejestrowany podmiot ma możliwość zamieszczania w serwisach internetowych materiałów i treści które sam stworzył (np.: wypowiedzi, komentarze, ankiety, artykuły itp.). Użytkownik oświadcza, że materiały i treści te mają charakter samodzielny, nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych materiałów. Użytkownik nadto oświadcza, że te materiały i treści nie naruszają autorskich praw osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu stworzenia oraz rozpowszechniania tych materiałów.
5.2
Użytkownik publikujący swoje materiały, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora do:

 • zapisywania i publikowanych materiałów w pamięci komputera.
 • obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu internetowego.
 • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika materiałów w sieci Internet, a także poza nią w innym mediach.
 • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań.
 • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie.
 • rozpowszechniania materiałów na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej.
 • umieszczania materiałów w bazach danych Medforum.
5.3
Autorskie prawa majątkowe do materiałów, w tym materiałów reklamowych, stworzonych przez Użytkownika pozostają po jego stronie. Administratorowi serwisów internetowych zostaje niniejszym udzielone nieodpłatne, nieograniczone w czasie, wyłączne upoważnienie do korzystania z materiałów stworzonych przez Użytkownika (licencja) na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ? wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich nośnikach danych, a także wprowadzania materiałów do pamięci komputerów, jak i wprowadzanie do korzystania w sieci Internet, w tym serwisach internetowych Medforum,
 • w zakresie obrotu oryginałami ww. materiałów albo ich egzemplarzami, na których je utrwalono ? wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w punkcie b) powyżej ? publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet. Powyższe obejmuje także użyczanie lub dzierżawa egzemplarza materiału.
5.4
Upoważnienie do rozpowszechniania materiałów następuje bez ograniczeń terytorialnych, na co Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę.
5.5
Użytkownik niniejszym wyraża zgodę aby Administrator wprowadzał według swego uznania zmiany do materiałów, nośników materialnych, na których materiały zostały wykonane.
5.6
W serwisach Medforum zabronione jest:

 • kopiowanie treści i wklejanie ich jako wypowiedzi na forum (nie ma znaczenia podanie źródła, wklejanie treści nie swojego autorstwa jest niedopuszczalne);
 • zamieszczanie w wypowiedziach adresów (odnośników) stron internetowych w celu np. pozycjonowania (spamowania linkami);
 • obrażania innych na forum, zachęcanie do czynów odbiegających od ogólnie przyjętych norm, dobrych obyczajów (np. zachęcanie do popełnienia samobójstwa, usunięcia ciąży etc.. i/lub niezgodnych z obowiązującym prawem);
 • pisanie w wątkach nie na temat, rozpoczynanie lub kontynuowanie kłótni;
 • sprzedaż lub inne formy oferowania produktów i usług, które są niezgodne z prawem i regulaminem forum;
 • dodawanie dużej ilości postów o małej wartości merytorycznej w celu np. zdobycia punktów w rankingu w serwisach Medforum.
5.7
W sytuacji kiedy Użytkownik naruszy Regulamin serwisów Medforum w szczególności pkt. 5.6 mogą zostać podjęte wobec niego następujące kroki:otrzyma pierwsze ostrzeżenie w formie wiadomości e-mail od Administratora danego serwisu. Otrzymanie ostrzeżeń od Administratora wiąże się z dodaniem informacji do awatara Użytkownika o przyznaniu danego ostrzeżenia;kiedy Użytkownik pomimo otrzymania pierwszego ostrzeżenia nadal nie będzie się stosował do zapisów Regulaminu serwisu, otrzyma drugie ostrzeżenie w formie wiadomości e-mail od Administratora danego serwisu. Otrzymanie ostrzeżeń od Administratora wiąże się z dodaniem informacji do awatara Użytkownika o przyznaniu danego ostrzeżenia;kiedy Użytkownik pomimo dwóch ostrzeżeń nadal nie będzie się stosował do zapisów Regulaminu serwisu, otrzyma trzecie ostrzeżenie, które będzie wiązać się z automatycznym zablokowaniem konta przez Administratora serwisu Medforum.Informacja o przyznaniu ostrzeżenia, będzie widoczna przy awatarze Użytkownika przez 30 dni od momentu otrzymania przez niego ostrzeżenia.

VI. Porady, diagnoza schorzeń przez Użytkowników serwisów Medforum

6.1
Niedozwolone jest zamieszczanie informacji przez Użytkowników serwisów Medforum o charakterze medycznym, które dotyczą: diagnozowania dolegliwości na odległość, sprzedaży i promocji preparatów medycznych, farmaceutyków oraz innym specyfików związanych z ochrona lub profilaktyką zdrowotną.
6.2
Materiały o charakterze medycznym zawarte w dziale Poradnik (Specjalista Radzi i Trudne Pytania) mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Poradnik.
6.3
Użytkownicy serwisów Medforum nie mogą świadczyć za pomocą serwisów usług o charakterze medycznym.
6.4
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z serwisów Medforum.

VII. Eskulapki oraz Ranking użytkowników serwisów Medforum

7.1
Eskulapki są formą punktów prezentującą aktywność użytkownika we wszystkich serwisach Grupy Medforum. Eskulapki można zdobyć m.in. za dodanie wypowiedzi na forum, za otrzymane pozytywne oceny swoich wypowiedzi.
7.2
Eskulapki mogą otrzymywać tylko i wyłącznie osoby zalogowane w serwisie.
7.3
Każda aktywność w serwisie jest przeliczana na punkty Eskulapki. Szczegóły dotyczące przyznawane Eskulapek za daną aktywność znajdują się na stronie RANKINGU.
7.4
Liczba Eskulapek wpływa na pozycję w RANKINGU.
7.5
Ranking forumowiczów w serwisach Medforum tworzony jest w oparciu o liczbę zdobytych Eskulapek przez Użytkowników.
7.6
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych Użytkowników serwisów Grupy Medforum w danym miesiącu kalendarzowym.
7.7
Użytkownicy, którzy biorą udział w konkursach na forum otrzymują nagrody rzeczowe o jakich mowa przy wpisie konkursowym.
7.8
Nagrody w konkursach na forum będą przekazywane tylko i wyłącznie na wskazany przez zwycięzcę adres.
7.9
Jeżeli w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie będzie można nawiązać kontaktu z Użytkownikiem, który powinien otrzymać daną nagrodę, nastąpi przekazanie nagrody na rzecz Medforum.
7.10
Nagrody rzeczowe nie mogą być wymieniane na ekwiwalent finansowy.
7.11
Szczegóły dotyczące przyznawania nagród dostępne są bezpośrednio na stronie konkursu.
7.12
W ramach serwisów należących do Medforum mogą być realizowane inne konkursy dla użytkowników.

VIII. Reklamacje

8.1
Reklamacje związane z korzystaniem z usług mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres korespondencyjny biura: Medforum Sp. z o.o., ul. Rolna 43b, 40-555 Katowice.
8.2
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni, warunkiem tym że zgłaszający Użytkownik opisze szczegółowo problematykę reklamacji oraz poda swoje dane takie jak imię, nazwisko, nick z Profilu oraz adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. W przypadku nie spełnienie któregoś z powyższych warunków Medforum nie jest zobawiązany do rozpatrywania reklamacji.

IX. Prawa autorskie

9.1
W serwisach internetowych umieszczone są materiały – utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne.
9.2
Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Medforum udostępnia na stronach serwisów internetowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych oraz upoważnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
9.3
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w serwisach internetowych w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
9.4
Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisów internetowych w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Medforum poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

X. Polityka prywatności, pliki cookies i dane osobowe

10.1
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Medforum Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisach za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.
10.2
W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi Serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Medforum zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych lekarza lub farmaceuty (np.: numer prawa wykonywania zawodu) oraz usunięcia konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
10.3
Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
10.4
Serwisy WWW Medforum używają plików cookies do agregowania danych statystycznych, serwowania treści zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, publikacji reklam. Pliki cookies wymagane są także do właściwego działania niektórych elementów serwisów. Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie informacje zawarte w serwisie mogą być dla Państwa interesujące, jednocześnie które kampanie reklamowe są efektywne. Mając w/w dane, możemy stwierdzić jaka grupa użytkowników odwiedza nasz serwis internetowy lub jest odbiorcą danej kampanii. Poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej, mają Państwo możliwość kontroli plików cookies, jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na działania serwisów Medforum. Pliki cookies mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu także przez współpracujące z Medforum firmy zewnętrzne.
10.5
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.
LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

XI. Postanowienia końcowe

11.1
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym jego załączników.
11.2
Użytkownik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i jego załączników, a także, że akceptuje ich treść.
11.3
Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
11.4
Korzystanie przez Użytkownika z serwisów internetowych i/lub usług świadczonych przez Medforum po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
11.5
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach serwisów internetowych Medforum.
11.6
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Medforum.

Spis załączników:

 

Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z Grup tematycznych

1
Grupy tematyczne to wydzielone miejsca w serwisach internetowych Grupy Medforum, w których Użytkownicy mogą prowadzić dyskusję (tworzyć wątki i dodawać komentarze).
2
Grupy tematyczne oprócz możliwości prowadzenia dyskusji oferują swoim członkom dostęp do wybranych treści powiązanych z profilem i tematyką grupy.
3
Grupy tematyczne dzielą się ze względu na profil Użytkownika oraz na typ dostępności.
3.1. Grupy tematyczne ze względu na profil Użytkownika dzielą się na:

 • grupy dla lekarzy ? tj. dla osób będących lekarzami i posiadających prawo wykonywania zawodu,
 • grupy dla farmaceutów ? tj. dla osób będących farmaceutami i posiadających prawo wykonywania zawodu,
 • grupy dla służby zdrowia – tj. dla osób zawodowo związane z medycyną i farmacją,
 • pacjenci – tj. każdy Użytkownik nie będący związany zawodowo ze służbą zdrowia.

3.2. Grupy tematyczne ze względu na dostęp do treści dzielą się na:

 • otwarte ? wszyscy nie zalogowani Użytkownicy mogą tworzyć wątki i dodawać komentarze,
 • tylko do odczytu ? wszyscy Użytkownicy mogą TYLKO przeglądać wątki i dodawać komentarz,
 • zamknięte ? w tej grupie tylko Użytkownicy będący członkami tej grupy mogą tworzyć wątki i dodawać komentarze.
4
Każdemu Użytkownikowi po zakończeniu procesu rejestracji w jednym z serwisów Grupy Medforum zostaje automatycznie przypisany użytkownik ?Kontakt Medforum?. Przy pomocy kontaktu ?Kontakt Medforum?, Użytkownik może mógł zgłaszać swoje uwagi, sugestie i błędy związane z działaniem i/lub funkcjonalnością serwisu internetowego Administratorowi. Kontaktu ?Kontakt Medforum? Użytkownik nie może usunąć ze swojej grupy kontaktów.
5
Użytkownik zarejestrowany w jednym z serwisów informatycznych Grupy Medforum może zapisywać się do odpowiednich Grup tematycznych dostępnych w serwisach internetowych Medforum.
6
Użytkownik może założyć grupę tematyczną.
7
Założyciel grupy (Moderator grupy):

 • zobowiązany jest do dbania o jej rozwój, poprzez inicjowanie wątków i tematów dyskusji oraz wysyłanie zaproszeń do swoich znajomych,
 • zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu przez członków tej grupy,
 • ma prawo do blokowania treści zamieszczanych przez członków grupy bez podania przyczyny,
 • ma prawo usuwać wybranych członków bez podania przyczyny,
 • ma prawo zablokować wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy,
8
Zabrania się zamieszczania treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, z przejawami rasizmu, naruszające normy społeczne i obyczajowe.
9
Zabrania się umieszczania informacji o lekach mających charakter komercyjny.
10
Moderatorowi grup tematycznych nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności majątkowe, względem właściciela serwisów internetowych Medforum z tytułu prowadzenia grupy.
11
Grupa może zostać odebrana założycielowi niewywiązującemu się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi, który staje się jej moderatorem.
12
Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywania i rozpowszechnianie przez Medforum (lub usunięcia z serwisów Grupy Medforum). Powyższe obejmuje, w szczególności majątkowe prawa autorskie do tych treści. Tym samym Użytkownik nie będzie dochodził jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.
13
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
14
Korzystanie przez Użytkownika z Grup tematycznych oznacza tym samym akceptacje postanowień Regulaminu korzystania z Grup tematycznych, będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
15
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach serwisów internetowych Medforum.

 

Załącznik nr 2 – Regulamin usługi SMS Premium na portalach Grupy Medforum

I. Postanowienia wstępne

1.1
Organizatorem usług SMS Premium jest firma Medforum spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brynowskiej 70, 40-458 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000269937 (zwana dalej: Medforum lub Administratorem).
1.2
Usługi SMS Premium Grupy Medforum są dostępne od 22 stycznia 2009 roku do odwołania. O dacie zakończenia usługi Premium Administrator poinformuje w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym zakończeniem działania serwisów internetowych w formie komunikatu zamieszczonego w serwisach internetowych Grupy Medforum.

II. Definicje

2.1
Portale (serwisy internetowe) Grupy Medforum oznaczają platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez Medforum Sp. z o.o., które umożliwiają korzystanie Użytkownikom z usług informatycznych oraz treści medycznych opracowanych przez Medforum Sp. z o.o. lub Partnerów Medforum Sp. z o.o. oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez Administratora pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują Medforum Sp. z o.o.
2.2.1
Przez usługi SMS Premium należy rozumieć następujące usługi:

 • powiadamianie o nowych wiadomościach oraz o nowych odpowiedziach w ramach dyskusji prowadzonych na forum dyskusyjnym portali Medforum,
 • powiadamianie o nowych wiadomościach, artykułach, poradach oraz innego rodzaju tekstach publikowanych w portalach Medforum,
 • zamawianie porad specjalisty Medforum,
 • zamawianie reklam w wybranych działach serwisów internetowych,
 • zamawianie dostępu do części płatnej usług realizowanych przez Grupy Medforum,
2.2.2
Usługi wymienione w pkt 2.2.1. niniejszego paragrafu będą wprowadzane stopniowo i nie wszystkie będą dostępne od dnia uruchomienia usługi SMS Premium.
2.3
Użytkownik – to osoba korzystająca z zasobów portali Grupy Medforum, jak i podmiot, o którym mowa w pkt.
2.4
Regulaminu świadczenia usług przez Medforum Sp. z o.o.. Użytkowników można podzielić na 2 kategorie:

 • Użytkownik zarejestrowany – posiadający konto Użytkownika portalu,
 • Użytkownik niezarejestrowany – nie posiadający konta użytkownika portalu.
2.5
Produkt ? rodzaj usługi Premium świadczonej przez Medforum.

III. Korzystanie z Usługi

3.1
Użytkownik korzysta z Usług poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium zamówienia usługi w formie SMS odpowiedniej treści.
3.2
Treść SMS służącą zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach portali Grupy Medforum opisujących usługi premium.
3.3
Użytkownik w odpowiedzi na wysłanego SMS z zamówieniem, otrzymuje wiadomość zwrotną SMS z kodem który należy wprowadzić na stronie z zamawianą usługą lub na stronie profilu Użytkownika.
3.4
Medforum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS Użytkownikowi, w sytuacji gdy Użytkownik będzie znajdował się poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej i/lub nie będzie miał uruchomionego telefonu w czasie 3 godzin od wysłania SMS’a z kodem.
3.5
Medforum nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub innymi informacjami umieszczonymi na portalach Grupy Medforum.
3.6
Medforum nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie kodu bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium przez Użytkownika.
3.7
Usługa powiadamiania SMS jest aktywna maksymalnie przez okres 30 dni od momentu jej uruchomienia.
3.8
Medforum nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Użytkownika omyłkowego zakupu usługi.
3.9
Wartość SMS Premium możliwych do wykorzystania są podane każdorazowo przy danej usłudze.

IV. Reklamacja

4.1
Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usług portali Grupy Medforum należy kierować drogą elektroniczną na adres [email protected].
4.2
Reklamacje dotyczące sposobu i jakości umożliwiania korzystania z zasobów portali należących do Grupy Medforum Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z portalu.
4.3
Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.
4.4
Reklamacja powinna zawierać nazwę usługi, imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.5
Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Medforum.
4.6
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Medforum po konsultacjach z Użytkownikiem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. Medforum nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z usług portali Grupy Medforum.

V. Postanowienie końcowe

5.1
Korzystanie z usługi Premium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.2
Regulamin może być zmieniany przez Medforum w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej usługi Premium. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
5.3
W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik traci prawo do dalszego korzystania z usługi premium.
5.4
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Medforum.
5.5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
5.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2009r.